Loading...

2018년 10월 6주차 리포트 (2018-44)

2018-10-29T12:00:00.000-07:00 ~ 2018-11-05T12:00:00.000-08:00

개요

금 주에는 총 619개의 블로그 포스팅으로 부터 총 건의 자료를 찾아서 전체 성공률 33.3%입니다.

금주 전체 스코어는? 72000점이며, 각 카테고리 별 점수는 다음과 같습니다.

분류 주간 총점 전체 주간 포스팅수 필터된 포스팅 수 필터링 레이트
게임 18400 174 135 77.6%
영화 21500 119 75 63.0%
에니메이션 9400 93 75 80.6%
여행 6900 43 23 53.5%
방송연예 2300 30 15 50.0%
스포츠 3200 37 18 48.6%
IT 5100 53 36 67.9%
자동차 100 3 1 33.3%
쇼핑 500 15 2 13.3%

주간 인기자료 20위

순위 아이템 분류 주간 총점 주간 점유율 Newsfeeds
1 소녀전선 게임 3100 31 427569 427527 427516 427480 427477 427474 427461
427370 427339 427327 427272 427244 427228 427211
427180 427159 427158 427148 427137 427125 427116
427112 427097 427096 427072 427067 426999 426961
426955 426945 426931
2 슈퍼히어로 영화 2100 21 427301 427300 427299 427101 427081 427080 427026
427025 426892 426891 426890 427301 427300 427299
427081 427080 427026 427025 426892 426891 426890
3 함대 컬렉션 게임 1900 19 427522 427508 427454 427422 427270 427255 427157
427078 426991 426953 427522 427508 427454 427422
427270 427255 427157 427078 426953
4 동방 프로젝트 게임 1700 17 427556 427545 427539 427481 427378 427371 427350
427281 427279 427031 427556 427539 427481 427378
427350 427281 427279
5 호러영화 영화 1700 17 427486 427483 427416 427293 427108 427076 427041
426993 427486 427483 427416 427293 427108 427076
427059 427041 426993
6 몬스터 헌터 월드 게임 1600 16 427312 427311 427306 427297 427274 427134 427014
427012 427312 427311 427306 427297 427274 427134
427014 427012
7 아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 게임 1100 11 427546 427504 427502 427470 427398 427342 427271
427182 427155 427153 426981
8 DC 코믹스 영화 1000 10 427301 427300 427299 427081 427080 427026 427025
426892 426891 426890
9 애플 IT 1000 10 427574 427368 427193 427119 427115 427102 427449
427368 427193 427103
10 대만 여행 1000 10 427555 427473 426995 426916 427555 426995 426916
427555 426995 426916
11 스퀘어 에닉스 게임 900 9 427408 427305 427253 427079 427282 427278 427275
427254 427095
12 고전 게임 게임 800 8 427282 427278 427275 427265 427264 427254 427229
427095
13 케모노 프렌즈 에니메이션 800 8 427336 427090 427084 426987 426906 427084 426987
426906
14 슈퍼패미컴 게임 700 7 427282 427278 427275 427265 427264 427254 427095
15 넥센 히어로즈 스포츠 700 7 427393 427374 427172 427088 427374 427172 427088
16 소드 아트 온라인 에니메이션 700 7 427505 427466 426942 427520 427466 427466 427466
17 안경소녀 에니메이션 600 6 427227 427219 427217 427024 427023 427022
18 배트맨 영화 600 6 427301 427300 427299 427081 427080 426969
19 아이패드 게임 600 6 427102 427368 427292 427193 427145 427115
20 일본 여행 500 5 427567 427417 427083 427061 426974

분류별 인기자료 10위

TV

순위 아이템 주간점수 포스트
1 방탄소년단 100 427541
2 하니 100 427123
3 추리물 100 427561
4 미스터리 100 427561
5 후쿠오카 100 427267
6 닥터후 100 426894
7 시아준수 100 427358

AUTO

순위 아이템 주간점수 포스트
1 기아자동차 100 427004
2 카니발 100 427004

GAME

순위 아이템 주간점수 포스트
1 소녀전선 3100 427569 427527 427516 427480 427477 427474 427461
427370 427339 427327 427272 427244 427228 427211
427180 427159 427158 427148 427137 427125 427116
427112 427097 427096 427072 427067 426999 426961
426955 426945 426931
2 함대 컬렉션 1900 427522 427508 427454 427422 427270 427255 427157
427078 426991 426953 427522 427508 427454 427422
427270 427255 427157 427078 426953
3 동방 프로젝트 1700 427556 427545 427539 427481 427378 427371 427350
427281 427279 427031 427556 427539 427481 427378
427350 427281 427279
4 몬스터 헌터 월드 1600 427312 427311 427306 427297 427274 427134 427014
427012 427312 427311 427306 427297 427274 427134
427014 427012
5 아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 1100 427546 427504 427502 427470 427398 427342 427271
427182 427155 427153 426981
6 스퀘어 에닉스 900 427408 427305 427253 427079 427282 427278 427275
427254 427095
7 고전 게임 700 427282 427278 427275 427265 427264 427254 427095
8 슈퍼패미컴 700 427282 427278 427275 427265 427264 427254 427095
9 아이돌마스터 신데렐라걸즈 스타라이트 스테이지 500 427202 427164 427037 426998 426937
10 벽람항로 400 427269 427166 427075 427166
11 월드 오브 워쉽 400 427517 427197 427517 427517
12 디아블로 3 400 427414 427397 427395 427169
13 타치바나 아리스 300 427155 427037 426998
14 타카모리아이코 300 427504 427398 426981
15 Play.Doujin 300 427481 427378 427279
16 더 킹 오브 파이터즈 300 427503 427475 427124
17 블리즈컨 300 427495 427414 427397
18 플레이스테이션 4 300 427210 426969 426969
19 닌텐도 300 427365 427243 426960
20 스팀 300 427378 427350 427281

SHOPPING

순위 아이템 주간점수 포스트
1 아르슬란전기 100 426941
Links
 • Privacy Policy
 • Terms of Use
 • XHTML
 • CSS
 • 2018.36-4-gf56f529
 • 시가총액: 70,524,900
  • 게임 : $22,063,800.00
  • 영화 : $17,941,300.00
  • 에니메이션 : $10,707,200.00
  • 여행 : $7,145,300.00
  • 방송연예 : $5,989,800.00
  • 스포츠 : $5,829,400.00
  • IT : $748,600.00
  • 자동차 : $58,400.00
  • 쇼핑 : $35,100.00